Aktuálne projekty:

Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa v Oravskom Podzámku (800 tis.€ NFP)

Portál na ocenenie pomôcok pre odborné učebne ucebne.gavis.sk

WEBINÁRIUM – spolupráca na vývoji a predaji školského softvéru webinarium.sk

RADAPARTNERSTVA.SK – spolupráca na vývoji a predaji  portálu pre zber projektových zámerov

CBA – analýzy nákladov a výnosov (Žilinský samosprávny kraj)

Realizovali sme:

 

 

IROP: príprava projektov zameraných na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových účební, školských knižníc, odborných účební rôzneho druhu v základných školách. Prijímateľom sú zriaďovatelia ZŠ (obce a mestá SR).

Envirofond (činnosti činnosti L3 a C4 pre rok 2017)

SIEA: Zateplenie viacúčelovej budovy v Oravskom Veselom. (dotácia 300 tis.Eur)

PRO Hruštín (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2025)

2016 Program rozvoja obcí Oravského podhradia na roky 2015 – 2023

2016 Program rozvoja obcí Dolnej Oravy 2015 2023

2016 Projekty znižovania energetickej náročnosti budov (SIEA, Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020) – obec Oravské Veselé

2016 Integrovaná územná stratégie MAS Orava, o.z. (stratégie miestneho rozvoja CLLD/LEADER pre roky 2014-2020)

2016 Rozvojové projekty komunitného významu PRV, IROP (Základná infraštruktúra obcí, opatrenia 7 PRV)

2015 Riadiaca dokumentácia pre OP Efektívna verejná správa 2014-2020, Ministerstvo vnútra SR

2015 Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria v nadväznosti na stratégiu Európa 2020 (Mesto Skalica)

2015 Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji a návrh cieľov rozvoja vrátane definovania potrebných nástrojov. (Trenčiansky samosprávny kraj, Advetia, s.r.o.)

2015  Spoluprácou k podpore cestovného ruchu Buchlova a Oravy (Fond mikroprojektov, SR-CR 2007-2013)

2014 Spracovanie analyticko-strategického dokumentu pre projekt „Partnerstvo obcí v oblasti cestovného ruchu na Orave“ v rámci Regionálneho operačného programu

2014 Oravský dvôr na Hontianskej paráde (dotačný titul ŽSK)

2014 Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko-slovenskom prihraničí

2013 Vypracovanie strategického dokumentu spolupráce a spoločného postupu pri eliminácii následkov živených pohrôm – Mesto Šamorín

2013 OPKaHR Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy EDM, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do precesu high-end výroby – EDM s.r.o.

2013 Energocoaching, Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká rebuplika 2007-2013 – Eko-Centrum, o.z.

2011 ZŠ s MŠ Štefanov výmena okien, zateplenie fasády a spojovacia chodba, Regionálny operačný program

2010 Štefanov – rekonštrukcia chodníkov“, Regionálny operačný program

2010 MVE Lomná-externý manažment

2010 „Odstránenie havarijného stavu mosta na toku Biela Orava“, Program rozvoja vidieka 2007-2013 – Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí – obec Lomná

2010 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Domaniža a okolité obce (v spolupráci s TRRA)

2009 Rekonštrukcia Základnej školy  (pre obec Pružina) z Regionálneho operačného programu – opatrenie 1.1 „Infraštruktúra vzdelávania“

2009 Rekonštrukcia bloku D – Nitrianskej galérie pre úcely Ponitrianskeho múzea, Nitriansky samosprávny kraj

2008 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pružina na roky 2008-2013

2009 Propagácia a zviditeľnenie kúpeľnej obce Ninmica v Slovensko-Českom prihraničí, Fond mikroprojektov

2007 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ďurďové, Operačný program základná infraštruktúra  – Obec Ďurďové, príprava projektu, implementácia, monitorovanie

2007 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová2006 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kováľov, OPZI

2006 Obnova pamätníka P.O.Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, Ministerstvo kultúry SR, Obnovme si svoj dom – Obec Oravský Podzámok