Profil spoločnosti

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. poskytuje služby na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania, stratégií územného rozvoja a iných rozvojových analýz.

Od roku 2015 sa firma etablovala aj v oblasti prípravy národných rozvojových dokumentov a príprav programových dokumentov pre operačné programy v SR.  V tejto oblasti GAVIS, s.r.o. poskytuje kvalifikované služby pre mezinárodné organizácie, orgány štátnej správy, riadiace orgány a implementačné agentúry.

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. sa zameria na prípravu, realizáciu a monitorovanie projektov v rámci nasledovných operačných programov:

  • Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. prevádzkuje aj portál Ucebne.sk, ktorý ponúka materiálno-vybavenie určené pre základné školy a vzdelávacie organizácie.

Aktuálne projekty

Stratégia spoločného postupu pri eliminácii následkov živelných pohrôm

Spoločnosť Gavis, s.r.o. vypracovala strategický dokument, ktorý má za úlohu dopomôcť k čo najmenším škodám na zdraví a majetku obyvateľov prostredníctvom spolupráce hasičských zborov v Slovenskej republike – Dobrovoľným hasičským zborom v Šamoríne (DHZ Šamorín) a v Českej republike – Sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brode (SDH Uherský Brod). Cieľom a zámerom tohto dokumentu je vytvorenie […]