Profil spoločnosti

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. poskytuje služby na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania, stratégií územného rozvoja a iných rozvojových analýz.

Od roku 2015 sa firma etablovala aj v oblasti prípravy národných rozvojových dokumentov a príprav programových dokumentov pre operačné programy v SR.  V tejto oblasti GAVIS, s.r.o. poskytuje kvalifikované služby pre mezinárodné organizácie, orgány štátnej správy, riadiace orgány a implementačné agentúry.

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. sa zameria na prípravu, realizáciu a monitorovanie projektov v rámci nasledovných operačných programov:

  • Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. prevádzkuje aj portál Ucebne.sk, ktorý ponúka materiálno-vybavenie určené pre základné školy a vzdelávacie organizácie.

Aktuálne projekty

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás osloviť s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií. Dotazník bol zostavený z […]

Fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-CR 20017-13 – vyhlásenie výzvy

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a s regionálnou dokumentaciou Fondu mikroprojektov vyhlasuje vedúci partner projektu Region Bílé Karpaty v spolupráci s partnerom projektu Trenčianským samosprávnym krajom 15. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Číslo výzvy: 15/FMP Platnost výzvy: 16.12.2013, 14:00 […]