Profil spoločnosti

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. poskytuje služby na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania, stratégií územného rozvoja a iných rozvojových analýz.

Od roku 2015 sa firma etablovala aj v oblasti prípravy národných rozvojových dokumentov a príprav programových dokumentov pre operačné programy v SR.  V tejto oblasti GAVIS, s.r.o. poskytuje kvalifikované služby pre mezinárodné organizácie, orgány štátnej správy, riadiace orgány a implementačné agentúry.

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. sa zameria na prípravu, realizáciu a monitorovanie projektov v rámci nasledovných operačných programov:

  • Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. prevádzkuje aj portál Ucebne.sk, ktorý ponúka materiálno-vybavenie určené pre základné školy a vzdelávacie organizácie.

Aktuálne projekty

Výzva na predkladanie projektových zámerov

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných […]

Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 156621, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“) pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER […]