Informácie

Školenia pre pedagógov ZŠ

V spolupráci s partnermi na STU v Bratislave naša spoločnosť začala ponúkať realizáciu akreditovaných školení pre pedagogických pracovníkov základných škôl na zvýšenie ich profesijných kompetencií a zručností. Viac o jednotlivých druhoch školení nájdete v cenníku školení. Cenník školení

Portál Učebne.sk

Vzhľadom na čoraz viac sa rozvíjajúcu spoluprácu so základnými školami sa naša spoločnosť v roku 2017  zamerala na rozvoj obchodnej činnosti zameranej na vybavenie odborných učební. Prostredníctvom svojho portálu ponúkame svojim klientom široké spektrum učebných pomôcok, IKT vybavenia a interiérového vybavenia pre odborné účebne základných škôl. Portál nájdete na samostatnej adrese www.ucebne.sk  

Výzva na predkladanie projektových zámerov

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných […]

Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 156621, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“) pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER […]

Informácia o výzve – Ochrana a tvorba životného prostredia v našom meste – Raiffeisen banka (Zlepšite svoje mesto).

Ak máte dobrý nápad, zašlite návrh ako zlepšiť vaše mesto, pričom najlepšie projekty podporí Raiffeisen banka finančným darom 1 000 €. Počas roka 2015 pripravila banka výzvy v rôznych oblastiach.   Výzva na obdobie január – marec 2015: Ochrana a tvorba životného prostredia v našom meste   1. Ako môžete požiadať o finančný príspevok? Žiadať o finančný príspevok […]

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás osloviť s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií. Dotazník bol zostavený z […]

Fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-CR 20017-13 – vyhlásenie výzvy

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a s regionálnou dokumentaciou Fondu mikroprojektov vyhlasuje vedúci partner projektu Region Bílé Karpaty v spolupráci s partnerom projektu Trenčianským samosprávnym krajom 15. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Číslo výzvy: 15/FMP Platnost výzvy: 16.12.2013, 14:00 […]

Stratégia spoločného postupu pri eliminácii následkov živelných pohrôm

Spoločnosť Gavis, s.r.o. vypracovala strategický dokument, ktorý má za úlohu dopomôcť k čo najmenším škodám na zdraví a majetku obyvateľov prostredníctvom spolupráce hasičských zborov v Slovenskej republike – Dobrovoľným hasičským zborom v Šamoríne (DHZ Šamorín) a v Českej republike – Sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brode (SDH Uherský Brod). Cieľom a zámerom tohto dokumentu je vytvorenie […]