DOTAZNÍKY: Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria v nadväznosti na stratégiu Európa 2020

V rámci prieskumov analytickej časti „Cezhraničnej stratégie udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka“ je vypracovaných päť  základných typov dotazníkov:

 1. Dotazník pre občanov obcí Horného Záhoria a Skalice – link: http://goo.gl/forms/PRG4uX7c5L
 2. Dotazník pre predstaviteľov mesta Skalica (prieskumu názorov zástupcov, úradníkov mestského úradu, zamestnancov prípsevkových organizácii zriadených mestom a zamestnancom spoločností zakladaných mestom) – link http://goo.gl/forms/AE4idMFcf6
 3. Dotazník pre študentov škôl v meste Skalica – link: http://goo.gl/forms/O6riJfLtSB
 4. Dotazník pre starostov obcí a primátorov miest – link: http://goo.gl/forms/wD6RCvchGo
 5. Dotazník „projektový zámer“ pre starostov a primátorov – link: http://goo.gl/forms/KgUIiD6NXd

E-mail/List starostom a primátorom miest a obcí

Zaslať mailom/listom starostovia, primátori (Horné Záhorie) v mene primátora mesta Skalica

VEC: Dotazníkový prieskum k spracovaniu strategického rozvojového dokumentu pre oblasť Horného Záhoria

Na základe §8a zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení je umožnené viacerým obciam vypracovanie spoločného programu rozvoja obcí. Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú a je vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí. Ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva s jednou územne susediacou obcou, alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný program rozvoja obcí, resp. takto zabezpečiť jeho aktualizáciu na ďalšie obdobie.

V rámci cezhraničného projektu mesta Skalica (s názvom „Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja v nadväznosti na stratégiu Európa 2020) mesto vypracováva spoločný programový dokument pre oblasť Horného Záhoria, ktorý bude obsahovať viaceré náležitosti platnej metodiky pre vypracovanie spoločného programovacieho dokumentu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o regionálnom rozvoji v programovom období do roku 2020. Vzhľadom k tomu, že strategický programový dokument sa týka aj Vašej obce/mesta, dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri dotazníkovom prieskume potrieb na území Vašej obce:

 1. Dotazník pre starostov a primátorov +  Projektové zámery
  Dotazník pre starostov a primátorov
  (na webovej adrese: http://goo.gl/forms/wD6RCvchGo). Vzhľadom na väčší rozsah požadovaných údajov prosíme starostov / primátorov o poverenie zodpovednej osoby za vyplnenie
   analytických údajov o obci /meste vo Vašej pôsobnosti. Rovnako je potrebné vyplniť informácie o všetkých Projektových zámeroch obce/mesta (na webovej adrese: http://goo.gl/forms/KgUIiD6NXd). O vyplnenie uvedených dotazníkov si Vás dovoľujeme požiadať najneskôr do 13.3.2015.
 2. Dotazník pre občanov mesta/obce – prosíme vyplniť a ďalej rozposlať.
  Dotazník pre občanov mesta/obce (resp. webovú adresu dotazníka: http://goo.gl/forms/PRG4uX7c5L) je potrebné obratom rozoslať čo najväčšiemu počtu obyvateľov obce/mesta (napríklad prostredníctvom poslancov zastupiteľstiev, zamestnancov mestského/obecného úradu, zverejnením na webových stránkach, sociálnych sieťach) so žiadosťou o vyplnenie a ďalšie rozoslanie.

Spracovaný výstup (spoločný analyticko-strategický rozvojový dokument do roku 2020) bude dostupný na webových stránkach mesta Skalica. Dotazníkové zisťovanie prebieha výlučne elektronicky. V prípade otázok, resp. problémov  pri vypĺňaní dotazníkov je môžné kontaktovať Mgr. Moravčíka na tel: 0904 607 027

E-mail pracovníkom MÚ Skalica

Zaslať mailom všetkým pracovníkom MÚ Skalica a podriadeným organizáciám

VEC: Dotazníkový prieskum k spracovaniu strategického rozvojového dokumentu pre oblasť Horného Záhoria

V rámci cezhraničného projektu mesta Skalica (s názvom „Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria v nadväznosti na stratégiu Európa 2020) mesto vypracováva spoločný programový dokument pre oblasť Horného Záhoria, ktorý bude obsahovať viaceré náležitosti platnej metodiky pre vypracovanie spoločného programovacieho dokumentu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o regionálnom rozvoji v programovom období do roku 2020.

Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý slúži k prieskumu názorov zástupcov, úradníkov mestského úradu, zamestnancov prípsevkových organizácii zriadených mestom a zamestnancom spoločností zakladaných mestom.

Dotazník nájdete na tejto adrese:  http://goo.gl/forms/AE4idMFcf6

O vyplnenie uvedeného dotazníka si Vás dovoľujeme požiadať najneskôr do 11.3.2015.

Spracovaný výstup (spoločný analyticko-strategický rozvojový dokument do roku 2020) bude dostupný na webových stránkach mesta Skalica. Dotazníkové zisťovanie prebieha výlučne elektronicky. V prípade otázok, resp. problémov  pri vypĺňaní dotazníkov je môžné kontaktovať Mgr. Moravčíka na tel: 0904 607 027

E-mail / list riaditeľom stredných a vysokých škôl

Zaslať e-mailom / listom riaditeľom škôl

VEC: Dotazníkový prieskum k spracovaniu strategického rozvojového dokumentu pre oblasť Horného Záhoria

Mesto Skalica v súčasnosti vypracováva programový dokument udržateľného rozvoja obcí Horného Záhoria v nadväznosti na stratégiu Európa 2020. Tento dokument bude tvoriť východiská pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu Horného Záhoria a mesta Skalica a určenie priorít jeho ďalšieho rozvoja do roku 2020. Kedže mestu Skalica záleží na názoroch mladých ľudí, predovšetkým študentov, ktorí sa vzdelávajú na území mesta Skalica, radi by sme vedeli o ich návrhoch či nápadoch a zapojili ich do tvorby tohto dokumentu. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o rozoslanie elektronického dotazníku so žiadosťou o jeho vyplnenie študentom vašej školy  najneskôr do 11.3.2015.

Dotazník nájdete na tejto adrese:  http://goo.gl/forms/O6riJfLtSB. Jednotlivé podnety, komentáre a postrehy budú spracované v rámci analytickej časti dokumentu.

Spracovaný výstup (spoločný analyticko-strategický rozvojový dokument do roku 2020) bude dostupný na webových stránkach mesta Skalica. Dotazníkové zisťovanie prebieha výlučne elektronicky. V prípade otázok, resp. problémov  pri vypĺňaní dotazníkov je môžné kontaktovať Mgr. Moravčíka na tel: 0904 607 027

Zároveň Vám zasielame odkaz na dotazník pre občanov mesta, ktorý je možné vyplniť na adrese: http://goo.gl/forms/PRG4uX7c5L

E-mail občanom na území Horného Záhoria a Skalice

Zaslať e-mailom

VEC: Dotazníkový prieskum k spracovaniu strategického rozvojového dokumentu pre oblasť Horného Záhoria

Mesto Skalica v súčasnosti vypracováva programový dokument udržateľného rozvoja obcí Horného Záhoria v nadväznosti na stratégiu Európa 2020. Tento dokument bude tvoriť východiská pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu Horného Záhoria a mesta Skalica a určenie priorít jeho ďalšieho rozvoja do roku 2020. Kedže mestu Skalica záleží na názoroch jeho občanov a občanov regiónu Horného Záhoria, radi by sme vedeli o ich návrhoch či nápadoch a zapojili ich do tvorby tohto dokumentu. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie a ďalšie rozoslanie elektronického dotazníku (odkazu). Dotazník je krátky a anonymný, slúži k získavaniu podnetov, komentárov a postrehov občanov, ktoré budú zapracované v rámci analytickej časti dokumentu.

Dotazník nájdete na tejto adrese:  http://goo.gl/forms/PRG4uX7c5L

Spracovaný výstup (spoločný analyticko-strategický rozvojový dokument do roku 2020) bude dostupný na webových stránkach mesta Skalica. Dotazníkové zisťovanie prebieha výlučne elektronicky. V prípade otázok, resp. problémov  pri vypĺňaní dotazníkov je môžné kontaktovať Mgr. Moravčíka na tel: 0904 607 027