Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 156621, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“)

  • pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
  • podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Forma výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia výzvy: 24.09.2015 Dátum uzavretia výzvy:  15.12.2015

Viac informácií na : http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655