Fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-CR 20017-13 – vyhlásenie výzvy

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a s regionálnou dokumentaciou Fondu mikroprojektov vyhlasuje vedúci partner projektu Region Bílé Karpaty v spolupráci s partnerom projektu Trenčianským samosprávnym krajom 15. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Číslo výzvy: 15/FMP
Platnost výzvy: 16.12.2013, 14:00 – 31.01.2014, 14:00

15._vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_FP