Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás osloviť s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií.

Dotazník bol zostavený z iniciatívy Centrálneho koordinačného orgánu. Jeho výsledky budú slúžiť na účely prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a Systému riadenia a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.

V otázkach, kde je podľa dotazníka potrebné vyplniť samostatný text, si Vás dovoľujeme požiadať o čo najkonkrétnejšie odpovede, ktoré umožnia čo možno najpresnejšie vyhodnotenie.

Za Vašu spoluprácu a cenné postrehy Vám vopred ďakujeme!

Dotazník

Fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-CR 20017-13 – vyhlásenie výzvy

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a s regionálnou dokumentaciou Fondu mikroprojektov vyhlasuje vedúci partner projektu Region Bílé Karpaty v spolupráci s partnerom projektu Trenčianským samosprávnym krajom 15. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Číslo výzvy: 15/FMP
Platnost výzvy: 16.12.2013, 14:00 – 31.01.2014, 14:00

15._vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_FP