Stratégia spoločného postupu pri eliminácii následkov živelných pohrôm

Spoločnosť Gavis, s.r.o. vypracovala strategický dokument, ktorý má za úlohu dopomôcť k čo najmenším škodám na zdraví a majetku obyvateľov prostredníctvom spolupráce hasičských zborov v Slovenskej republike – Dobrovoľným hasičským zborom v Šamoríne (DHZ Šamorín) a v Českej republike – Sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brode (SDH Uherský Brod).

Cieľom a zámerom tohto dokumentu je vytvorenie plne fungujúceho aživorodého cezhraničného záchranného systému dvoch unikátnych hasičských zborov, ktoré by profesionálne aefektívne spolupracovali na záchrane v prípade ohrozenia, čím by pozitívne prispeli k zachovaniu prírodného dedičstva, životného prostredia a hodnôt, ktoré vytvorili ľudské ruky počas desiatok rokov. Taktiež aj syntetizujúcej správy, ktorá dá základy vzniku cezhraničnej spolupráce dvoch subjektov v oblasti eliminácie škôd po živelných pohromách, ktorá bude akousi informačnou listinou v prípadoch ohrozenia obyvateľstva a základným strategicko – rozvojovým dokumentom napomáhajúcim k osvete, vzdelávaniu a šíreniu informácií medzi odbornou ale aj laickou verejnosťou, a v neposlednom rade zprofesionalizuje spoluprácu dvoch hasičských zborov na čo najvyššiu možnú mieru.

Spracovaný dokument si môže stiahnuť tu.