Výzva na predkladanie projektových zámerov

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 156621, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“)

  • pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
  • podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Forma výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia výzvy: 24.09.2015 Dátum uzavretia výzvy:  15.12.2015

Viac informácií na : http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

Informácia o výzve – Ochrana a tvorba životného prostredia v našom meste – Raiffeisen banka (Zlepšite svoje mesto).

Ak máte dobrý nápad, zašlite návrh ako zlepšiť vaše mesto, pričom najlepšie projekty podporí Raiffeisen banka finančným darom 1 000 €. Počas roka 2015 pripravila banka výzvy v rôznych oblastiach.

 

Výzva na obdobie január – marec 2015:

Ochrana a tvorba životného prostredia v našom meste

 

1. Ako môžete požiadať o finančný príspevok?

Žiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžete v termíne do 28. februára 2015 v pobočkách Raiffeisen banky. Tam spolu s pracovníkom vypíšete jednoduchý elektronický formulár, v ktorom uvediete základné parametre vášho projektu. Týmto sa projekt zaradí do výberu projektov, z ktorých Raiffeisen banka v každej pobočke vyberie 3 najlepšie projekty, za ktoré môžu obyvatelia mesta v priestoroch pobočky hlasovať.

 

2. Kto môže žiadať o finančný príspevok?:

§         materské, základné a stredné školy,

§         neziskové organizácie,

§         mesto / obec,

§         organizácie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

3. Aké sú kritériá pre výber 3 najlepších projektov, za ktoré môžu občania hlasovať?

Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy. Raiffeisen banka podporí:

§         jednoduché aktivity spojené zo založením alebo zveľadením zelenej plochy tak, aby bola súčasťou alebo susediacou s verejným priestranstvom,

§         iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene a preto chcú zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste.

 

4. Kto a kedy môže hlasovať za projekt?

Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov práve jeden krát, ktorá v čase od 16. marca do 31. marca 2015 vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky.

 

Projekt, ktorý získa v uvedenom období najviac hlasov, podporí banka finančným darom vo výške 1 000 €. Názov projektu bude vyhlásený dňa 1. apríla 2015 v pobočkách. V prípade rovnakého počtu hlasov Raiffeisen banka vyžrebuje 1 projekt. Viac informácií Vám poskytnú v každej pobočke Raiffeisen banky (Na Orave je pobočka Raiffeisen banky v Námestove, pobočka banky sa nachádza aj v Ružomberku).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/preco-raiffeisen-banka/zlepsite-svoje-mesto.html

 

Pozrite si aj ďalšie výzvy na rok 2015:

– Podpora vzdelávania

– Podpora a rozvoj telesnej kultúry

– Zachovanie kultúrnych hodnôt

Fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-CR 20017-13 – vyhlásenie výzvy

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a s regionálnou dokumentaciou Fondu mikroprojektov vyhlasuje vedúci partner projektu Region Bílé Karpaty v spolupráci s partnerom projektu Trenčianským samosprávnym krajom 15. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Číslo výzvy: 15/FMP
Platnost výzvy: 16.12.2013, 14:00 – 31.01.2014, 14:00

15._vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_FP