Portál Učebne.sk

Vzhľadom na čoraz viac sa rozvíjajúcu spoluprácu so základnými školami sa naša spoločnosť v roku 2017  zamerala na rozvoj obchodnej činnosti zameranej na vybavenie odborných učební. Prostredníctvom svojho portálu ponúkame svojim klientom široké spektrum učebných pomôcok, IKT vybavenia a interiérového vybavenia pre odborné účebne základných škôl. Portál nájdete na samostatnej adrese www.ucebne.sk

 

Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 156621, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“)

  • pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
  • podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Forma výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia výzvy: 24.09.2015 Dátum uzavretia výzvy:  15.12.2015

Viac informácií na : http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás osloviť s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií.

Dotazník bol zostavený z iniciatívy Centrálneho koordinačného orgánu. Jeho výsledky budú slúžiť na účely prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a Systému riadenia a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.

V otázkach, kde je podľa dotazníka potrebné vyplniť samostatný text, si Vás dovoľujeme požiadať o čo najkonkrétnejšie odpovede, ktoré umožnia čo možno najpresnejšie vyhodnotenie.

Za Vašu spoluprácu a cenné postrehy Vám vopred ďakujeme!

Dotazník