Školenia pre pedagógov ZŠ

V spolupráci s partnermi na STU v Bratislave naša spoločnosť začala ponúkať realizáciu akreditovaných školení pre pedagogických pracovníkov základných škôl na zvýšenie ich profesijných kompetencií a zručností. Viac o jednotlivých druhoch školení nájdete v cenníku školení.

Cenník školení

Portál Učebne.sk

Vzhľadom na čoraz viac sa rozvíjajúcu spoluprácu so základnými školami sa naša spoločnosť v roku 2017  zamerala na rozvoj obchodnej činnosti zameranej na vybavenie odborných učební. Prostredníctvom svojho portálu ponúkame svojim klientom široké spektrum učebných pomôcok, IKT vybavenia a interiérového vybavenia pre odborné účebne základných škôl. Portál nájdete na samostatnej adrese www.ucebne.sk

 

Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 156621, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasilo výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“)

  • pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
  • podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Forma výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia výzvy: 24.09.2015 Dátum uzavretia výzvy:  15.12.2015

Viac informácií na : http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás osloviť s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií.

Dotazník bol zostavený z iniciatívy Centrálneho koordinačného orgánu. Jeho výsledky budú slúžiť na účely prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a Systému riadenia a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.

V otázkach, kde je podľa dotazníka potrebné vyplniť samostatný text, si Vás dovoľujeme požiadať o čo najkonkrétnejšie odpovede, ktoré umožnia čo možno najpresnejšie vyhodnotenie.

Za Vašu spoluprácu a cenné postrehy Vám vopred ďakujeme!

Dotazník

Fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SR-CR 20017-13 – vyhlásenie výzvy

V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a s regionálnou dokumentaciou Fondu mikroprojektov vyhlasuje vedúci partner projektu Region Bílé Karpaty v spolupráci s partnerom projektu Trenčianským samosprávnym krajom 15. výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Číslo výzvy: 15/FMP
Platnost výzvy: 16.12.2013, 14:00 – 31.01.2014, 14:00

15._vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_FP

Stratégia spoločného postupu pri eliminácii následkov živelných pohrôm

Spoločnosť Gavis, s.r.o. vypracovala strategický dokument, ktorý má za úlohu dopomôcť k čo najmenším škodám na zdraví a majetku obyvateľov prostredníctvom spolupráce hasičských zborov v Slovenskej republike – Dobrovoľným hasičským zborom v Šamoríne (DHZ Šamorín) a v Českej republike – Sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brode (SDH Uherský Brod).

Cieľom a zámerom tohto dokumentu je vytvorenie plne fungujúceho aživorodého cezhraničného záchranného systému dvoch unikátnych hasičských zborov, ktoré by profesionálne aefektívne spolupracovali na záchrane v prípade ohrozenia, čím by pozitívne prispeli k zachovaniu prírodného dedičstva, životného prostredia a hodnôt, ktoré vytvorili ľudské ruky počas desiatok rokov. Taktiež aj syntetizujúcej správy, ktorá dá základy vzniku cezhraničnej spolupráce dvoch subjektov v oblasti eliminácie škôd po živelných pohromách, ktorá bude akousi informačnou listinou v prípadoch ohrozenia obyvateľstva a základným strategicko – rozvojovým dokumentom napomáhajúcim k osvete, vzdelávaniu a šíreniu informácií medzi odbornou ale aj laickou verejnosťou, a v neposlednom rade zprofesionalizuje spoluprácu dvoch hasičských zborov na čo najvyššiu možnú mieru.

Spracovaný dokument si môže stiahnuť tu.