Profil spoločnosti

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. poskytuje služby na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania, stratégií územného rozvoja a iných rozvojových analýz.

Od roku 2015 sa firma etablovala aj v oblasti prípravy národných rozvojových dokumentov a príprav programových dokumentov pre operačné programy v SR.  V tejto oblasti GAVIS, s.r.o. poskytuje kvalifikované služby pre mezinárodné organizácie, orgány štátnej správy, riadiace orgány a implementačné agentúry.

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. sa zameria na prípravu, realizáciu a monitorovanie projektov v rámci nasledovných operačných programov:

  • Program rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020
  • Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Spoločnosť GAVIS, s.r.o. prevádzkuje aj portál Ucebne.sk, ktorý ponúka materiálno-vybavenie určené pre základné školy a vzdelávacie organizácie.

Aktuálne projekty

Školenia pre pedagógov ZŠ

V spolupráci s partnermi na STU v Bratislave naša spoločnosť začala ponúkať realizáciu akreditovaných školení pre pedagogických pracovníkov základných škôl na zvýšenie ich profesijných kompetencií a zručností. Viac o jednotlivých druhoch školení nájdete v cenníku školení. Cenník školení

Portál Učebne.sk

Vzhľadom na čoraz viac sa rozvíjajúcu spoluprácu so základnými školami sa naša spoločnosť v roku 2017  zamerala na rozvoj obchodnej činnosti zameranej na vybavenie odborných učební. Prostredníctvom svojho portálu ponúkame svojim klientom široké spektrum učebných pomôcok, IKT vybavenia a interiérového vybavenia pre odborné účebne základných škôl. Portál nájdete na samostatnej adrese www.ucebne.sk